KSIĘGA RYTU

 

 

ZAKONU RYCERZY

ŚW. JANA PAWŁA II

 

 

I

CELEBRACJE

 

 

Do użytku wewnętrznego

 

Opracował:

+++Br. Krzysztof Paweł Gralik OMSIPII 

Rycerz MB Kościoła Totus Tuus 

Generalny Ceremoniarz Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II 

 

Uzupełnił:

Br. Jacek Skoczeń OMSIPII 

Rycerz MB Miłosierdzia z Ostrej Bramy 

Wielki Ceremoniarz Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II 

 

Sprawdził:

Br. Adam Ślizawski OMSIPII 

Rycerz Matki Bożej Częstochowskiej 

Wielki Kustosz Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II 

 

Zatwierdził:

Br. Krzysztof Andrzej Wąsowski OMSIPII 

Rycerz MB Zwycięskiej z Kamionka 

Generał Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II 

 

Wydanie Vivat Iesus

 

 

SPIS TREŚCI

 

RYT I

Udział Rycerzy w Liturgii

RYT II

Erygowanie Chorągwi

RYT III

Inwestytura Rycerska - I stopień – Rycerz Wiary

RYT IV

II stopień – Rycerz Miłosierdzia

RYT V

III stopień – Rycerz Solidarności

RYT VI

II stopień – Rycerz Miłosierdzia oraz III stopień – Rycerz Solidarności

RYT VII

IV stopień – Rycerz Matki Bożej (Patriotyczny)

RYT VIII

Przyjęcie i błogosławieństwo Kadetów

RYT IX

Przyjęcie oficjalne funkcji zakonnej

RYT X

Błogosławieństwo i nałożenie Szkaplerza NMP z Góry Karmel

RYT XI

Zebranie Chorągwi

RYT XII

Poświęcenie sztandaru/proporca

RYT XIII

Udział Rycerzy w pogrzebie

RYT XIV

Nabożeństwa Rycerskie

RYT XV

Nabożeństwa Rycerskie w języku łacińskim

 

 

Zacni Bracia,

 

Ceremoniał Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II, został przygotowany przez Komitet ds. Ceremo-niału, przyjęty przez Wielką Radę Generalną i zatwierdzony przez Generała, do stosowania w jed-nostkach organizacyjnych Zakonu na wszystkich poziomach oraz przez każdego Rycerza. 

 

Zawarte w Ceremoniale wskazania służą umacnianiu tradycji, jednolitości zachowań i celebracji oraz budowaniu prestiżu Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II. 

 

Ceremoniał składa się z trzech elementów (ksiąg) opisujących: 

 

  1. Księga Organizacji – strukturę organizacyjną Zakonu i poszczególne funkcje, zasady tworzenia, a także zadania i organizację pracy poszczególnych rad i komitetów zakonnych, rodzaje dokumen-tów: pism, dekretów i rejestrów oraz ich układ. 
  2. Księga Znaku – w części I (DOKUMENTY) – szczegóły dotyczące symboli graficznych i doku-mentów oraz materiałów promocyjnych. W części II (UTENSYLIA) – opisano poszczególne ro-dzaje dystynkcji, odznak funkcji, zasady tworzenia, opisywania i nadawania herbów. W części III (UBIORY) rodzaje i szczegóły strojów zakonnych i zasad ich używania. 
  3. Księga Rytu – w części I (CELEBRACJE) - zasady organizowania i przeprowadzenia uroczysto-ści Zakonu lub innych obchodów z udziałem Rycerzy oraz sposobów indywidualnego i zbiorowe-go zachowania się Braci, uczestniczących w tych uroczystościach (liturgiach, obchodach i impre-zach). W części II – (PROTOKÓŁ) - szczegóły protokołu dyplomatycznego i podstawowe zasady musztry. 

 

W każdej części Ceremoniału dołączone zostały załączniki, w których zawarto m.in. szczegółowe opisy i wzory: oficjalnych dokumentów, formularzy i rejestrów, materiałów promocyjnych, szczegó-łów stroju, herbów, dystynkcji, odznaczeń i wyróżnień. 

 

W niniejszej KSIĘDZE RYTU – część I – CELEBRACJE, zawarto szczegółowe opisy organizacji i przebiegu ceremonii Zakonu, które należy ująć w planowaniu uroczystości, aby zapewnić jej godny i sprawny przebieg, służący umacnianiu tradycji, jednolitości celebracji i prestiżu Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II. 

 

Aby jak najlepiej spełnić powyższe warunki należy uwzględnić wybór czasu i miejsca uroczystości, opracować program i scenariusz oraz wyznaczyć Braci do poszczególnych funkcji. 

 

Wcześniejsze przygotowania i szczegółowa analiza, nawet najdrobniejszych elementów ceremonii, to podstawowy warunek jej sprawnego przebiegu. Wyznaczenie odpowiednio predysponowanych ludzi do pełnienia odpowiedzialnych funkcji i przestrzeganie regulaminowego i czasowego przebiegu uro-czystości, to kolejny warunek sprawnego przebiegu ceremonii. Dodatkowo dla pełniejszego zrozu-mienia funkcji i posług w Liturgii należy zapoznać się z dyrektorium: Udział w Liturgii. 

 

Ważnym elementem tego przygotowania jest zapoznanie się z niniejszymi wskazaniami oraz prak-tyczne przygotowanie. Mamy w naszych szeregach Braci dobrze znających zasady przebiegu liturgii, organizowania spotkań i uroczystości, znających inne ceremoniały oraz protokół dyplomatyczny. Ich wiedzę, fachowość i doświadczenia należy wykorzystać przy opracowywaniu programu i scenariusza ich przebiegu. Zaleca się również powierzanie im odpowiednich funkcji w czasie uroczystości. 

 

Wskazanym jest, aby w każdej Chorągwi wyznaczyć osobę (Precentora) odpowiedzialną za należyty udział Rycerzy w Liturgii i przygotowanie poszczególnych ceremonii. 

 

Nie sposób również wyobrazić sobie przygotowania i przeprowadzenia, na odpowiednim poziomie, głównych uroczystości Zakonu bez pomocy i udziału Braci z innych Chorągwi.