KSIĘGA RYTU

 

 

ZAKONU RYCERZY

ŚW. JANA PAWŁA II

 

 

I

CELEBRACJE

 

 

Do użytku wewnętrznego

 

Opracował:

Br. Krzysztof Paweł Gralik OMSIPII

Rycerz MB Kościoła Totus Tuus

Generalny Ceremoniarz ZRŚJPII

 

Sprawdził:

Br. Wojciech Federczyk OMSIPII

Rycerz MB Łaskawej, Patronki Warszawy

Generalny Adwokat ZRŚJPII

 

Zatwierdził:

Br. Krzysztof Andrzej Wąsowski OMSIPII

Rycerz MB Zwycięskiej z Kamionka

Generał Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II

 

Wydanie IV

 

 

SPIS TREŚCI

 

RYT I

Udział Rycerzy w Liturgii

RYT II

Erygowanie Chorągwi

RYT III

Inwestytura Rycerska - I stopień – Rycerz Wiary

RYT IV

II stopień – Rycerz Miłosierdzia

 

III stopień – Rycerz Solidarności

 

IV stopień – Rycerz Matki Bożej (Patriotyczny)

RYT V

Przyjęcie i błogosławieństwo Kadetów

RYT VI

Przyjęcie oficjalne funkcji zakonnej

RYT VII

Błogosławieństwo i nałożenie Szkaplerza NMP z Góry Karmel

RYT VIII

Zebranie Chorągwi

RYT IX

Poświęcenie sztandaru/proporca

RYT X

Udział Rycerzy w pogrzebie

 

 

Zacni Bracia,

 

Ceremoniał Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II, został przygotowany przez Komitet ds. Ceremoniału, przyjęty przez Wielką Radę Generalną i zatwierdzony przez Generała, do stosowania w jednostkach organizacyjnych Zakonu na wszystkich poziomach oraz przez każdego Rycerza.

 

Zawarte w Ceremoniale wskazania służą umacnianiu tradycji, jednolitości zachowań i celebracji oraz budowaniu prestiżu Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II.

 

Ceremoniał składa się z trzech elementów (ksiąg) opisujących:

  1. Księga Organizacji – strukturę organizacyjną Zakonu i poszczególne funkcje, zasady tworzenia, a także zadania i organizację pracy poszczególnych rad i komitetów zakonnych, rodzaje dokumentów: pism, dekretów i rejestrów oraz ich układ.
  2. Księga Znaku – w części I (DOKUMENTY) – szczegóły dotyczące symboli graficznych i dokumentów oraz materiałów promocyjnych. W części II (UTENSYLIA) – opisano poszczególne rodzaje dystynkcji, odznak funkcji, zasady tworzenia, opisywania i nadawania herbów. W części III (UBIORY) rodzaje i szczegóły strojów zakonnych i zasad ich używania.
  3. Księga Rytu – w części I (CELEBRACJE) - zasady organizowania i przeprowadzenia uroczystości Zakonu lub innych obchodów z udziałem Rycerzy oraz sposobów indywidualnego i zbiorowego zachowania się Braci, uczestniczących w tych uroczystościach (liturgiach, obchodach i imprezach). W części II – (PROTOKÓŁ) - szczegóły protokołu dyplomatycznego i podstawowe zasady musztry.

 

W każdej części Ceremoniału dołączone zostały załączniki, w których zawarto m.in. szczegółowe opisy i wzory: oficjalnych dokumentów, formularzy i rejestrów, materiałów promocyjnych, szczegółów stroju, herbów, dystynkcji, odznaczeń i wyróżnień.

 

W niniejszej KSIĘDZE RYTU – część I – CELEBRACJE, zawarto szczegółowe opisy organizacji
i przebiegu ceremonii Zakonu, które należy ująć w planowaniu uroczystości, aby zapewnić jej godny
i sprawny przebieg, służący umacnianiu tradycji, jednolitości celebracji i prestiżu Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II.

 

Aby jak najlepiej spełnić powyższe warunki należy uwzględnić wybór czasu i miejsca uroczystości, opracować program i scenariusz oraz wyznaczyć Braci do poszczególnych funkcji.

Wcześniejsze przygotowania i szczegółowa analiza, nawet najdrobniejszych elementów ceremonii, to podstawowy warunek jej sprawnego przebiegu. Wyznaczenie odpowiednio predysponowanych ludzi do pełnienia odpowiedzialnych funkcji i przestrzeganie regulaminowego i czasowego przebiegu uroczystości, to kolejny warunek sprawnego przebiegu ceremonii. Dodatkowo dla pełniejszego zrozumienia funkcji i posług w Liturgii należy zapoznać się z dyrektorium: Udział w Liturgii.

 

Ważnym elementem tego przygotowania jest zapoznanie się z niniejszymi wskazaniami oraz praktyczne przygotowanie. Mamy w naszych szeregach Braci dobrze znających zasady przebiegu liturgii, organizowania spotkań i uroczystości, znających inne ceremoniały oraz protokół dyplomatyczny. Ich wiedzę, fachowość i doświadczenia należy wykorzystać przy opracowywaniu programu i scenariusza ich przebiegu. Zaleca się również powierzanie im odpowiednich funkcji w czasie uroczystości.

 

Wskazanym jest, aby w każdej Chorągwi wyznaczyć osobę (Precentora) odpowiedzialną za należyty udział Rycerzy w Liturgii i przygotowanie poszczególnych ceremonii.

 

Nie sposób również wyobrazić sobie przygotowania i przeprowadzenia, na odpowiednim poziomie, głównych uroczystości Zakonu bez pomocy i udziału Braci z innych Chorągwi.

 

 

Br. Krzysztof Paweł Gralik, OMSIPII

Rycerz MB Kościoła Totus Tuus

Wielki Ceremoniarz

Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II