Adopcja Serca – na odległość oraz inne dzieła miłosierdzia

 

Zespół Adopcji Serca w składzie: Wielki Adoptor Serca oraz 17 asystentów w Polsce i we Francji  zajmuje się 4 dziełami miłosierdzia:

 • Adopcja Serca – indywidualna przez 9 zgromadzeń i zakonów misyjnych; poznajemy dziecko, którym opiekujemy się,
 • Adopcja na Odległość – grupowa, przez Salezjański Ośrodek Misyjny (SOW)
 • Rycerskie Serce – Rycerska Pomoc Biednym (RPB) – lokalna
 • Rycerski Patronat Misyjny – sióstr michalitek na misjach w Kamerunie i Paragwaju (RPM)

Znamy wszyscy słowa Pana Jezusa z Ewangelii św. Mateusza: …Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40)…

 

W Adopcji Serca chodzi o pomoc najmniejszym, najbiedniejszym dzieciom z krajów, gdzie ta bieda jest olbrzymia i często okrutna – krajów Trzeciego Świata: Afryki, Azji, Ameryki Południowej. Adopcja Serca, zwana też Adopcją na Odległość, rozpowszechniła się szczególnie po tragicznej wojnie w Rwandzie w 1994 roku, kiedy po niej pozostało 200 tyś. osieroconych dzieci.

 

 Co jest najistotniejsze w Adopcji Serca:

 

 * pomoc materialną, systematyczne i długoterminowe wsparcie finansowe – w wysokości od 300 – 1200 zł rocznie – zależnie od kraju i zgromadzenia zakonnego -  na konkretne dziecko, którego dane osobowe i rodziny oraz jego zdjęcie otrzymujemy. Okres opieki to minimum 1 rok, najczęściej – do pełnoletności, a w wyjątkowych przypadkach także do zakończenia studiów wyższych.. Opiekunowie adopcyjni dokonują wpłat przelewami na konta zgromadzeń misyjnych

 

 * modlitwa za dziecko adoptowane sercem i jego rodzinę

 

 * kontakt listowny, e-mailowy a w niektórych krajach nawet przez WhatsApp.

 

Organizowane są również spotkanie z dziećmi i misjonarzami – online przez Internet (na platformie Microsoft Teams). w 2022 roku na Filipinach, miały miejsce spotkania br. Krzysztofa Wąsowskiego i br. Pawła Bilińskiego z ich podopiecznymi Dianą i Thalią. W lutym 2023 r. odbyły się tam spotkania z dziećmi z 4 lokalizacji: Tagaytay, Riverside, Quarry i Bagtas. Brało w nich udział ok. 100 dzieci i 10 misjonarek.

Obecnie współpracujemy z 10 zgromadzeniami konsekrowanymi:

 1. Siostry urszulanki Serca Jezusa Konającego z Milanówka i Filipin
 2. Siostry klawerianki z Poznania i Wysp Zielonego Przylądka
 3. Siostry michalitki z Warszawy i Kamerunu
 4. Pallotyni z Warszawy i z kilku krajów Afryki
 5. Franciszkanie z Krakowa i Ugandy
 6. Siostry Opatrzności Bożej z Grodziska Maz. i Kamerunu
 7. Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Świętego Ducha de Saxia z Krakowa i Burundi
 8. Zgromadzenie Sióstr Pasjonisterk
 9. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących z Warszawy i Czadu
 10. Salezjański Ośrodek Misyjny z Warszawy i z 48 placówek w 21 krajach

Salezjański Ośrodek Misyjny z Warszawy i z 48 placówek w 21 krajach

 

.    .   

 

Pomoc materialna przeznaczana jest przede wszystkim na naukę – czesne, podręczniki i zeszyty, ale także na dożywianie, ubrania, na ochronę zdrowia. O tym decydują na miejscu misjonarze.

 

W Adopcji Serca indywidualnej można adoptować jedno lub więcej dzieci. Opiekunami adopcyjnymi są albo Chorągwie Zakonu, albo rycerze i ich rodziny, albo też wierni z parafii, gdzie działają Chorągwie i gdzie bracia przeprowadzają akcje promocyjne, informujące o Adopcji Serca. Jedno dziecko może być pod opieką dwóch Chorągwi, całej Komandorii, szkoły lub wspólnoty parafialnej.

 

Na  dzień 18 czerwca  2024 roku pod naszą wspólną opieką mamy  zarejestrowanych 755 dzieci, z tego na Filipinach 175, w Kamerunie ponad ponad 400,  na Wyspach Zielonego Przylądka – 98, w Ugandzie - 56, a pozostałe – w Kongo Dem., Rwanda, Wybrzeże Kości Słoniowej i inne kraje. W Adopcji na Odległość grupowej 25 osób zaadoptowało dotychczas grupy dzieci.   Łącznie ponad 2760 osób – bracia rycerze  i ich rodziny, a także ok. 400 rodzin z różnych parafii w Polsce, a nawet z Australii, Francji i Kanady – jest zaangażowanych w to dzieło misyjne.

 

Chorągwie rycerskie oraz bracia rycerze wraz z rodzinami objęli opiekę nad ok. 318 dziećmi,  wierni z kilkudziesięciu parafii – ok. 400, a także 17 dzieci przez kapłanów z różnych diecezji.

 

Podejmując zobowiązanie do Adopcji Sercem okazujemy miłosierdzie i solidarność z biednymi dziećmi z krajów Trzeciego Świata, wypełniając konkretną treścią dwa nasze rycerskie charyzmaty.

 

W przypadku Adopcji na Odległość przez oo. salezjanów jest to adopcja grupy dzieci.

 

Dla kogo jest przeznaczona ta forma grupowej adopcji?

 • dla ubogich dzieci i młodzieży, którym rodzice nie są w stanie zapewnić edukacji, a często nawet zaspokoić ich podstawowych potrzeb
 • dla sierot i dzieci ulicy; sieroty i półsieroty w wieku od 6 do 25 lat
 • dla kleryków salezjańskich z krajów misyjnych Afryki, którzy przygotowują się do .święceń kapłańskich w Zgromadzeniu Salezjańskim

 

Co zapewnia salezjański program Adopcji na Odległość?

 • edukacja – opłacenie czesnego w szkołach i wyposażenie dzieci w mundurki, buty, podręczniki, plecak i przybory szkolne
 • wychowanie – kompleksowa opieka i odpowiednie warunki wychowania
 • dożywianie – codzienne posiłki w przedszkolach, szkołach i oratoriach

 

Opiekunowie przynajmniej dwa razy w roku  otrzymują listy od misjonarzy i misjonarek oraz zdjęcia z placówki misyjnej, która została wybrana do adopcji..

 

Za pośrednictwem Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego  można napisać list lub kartkę z życzeniami do grupy dzieci, którą się wspiera..

 

ZASADY RYCERSKIEJ POMOCY BIEDNYM (RPB)

 

 1. Pomagamy osobom biednym, potrzebującym pomocy, w miejscu naszej aktywności, czyli w parafiach i miejscowościach, w których działają Chorągwie naszego Zakonu. W pierwszej kolejności dzieciom, ale mogą to być także osoby starsze, niedołężne, chore.
 2. Formy pomocy mogą być różne:  organizowanie zaopatrzenia w produkty żywnościowe, leki lub inne przedmioty, ew. także finansowa, poprzez dostarczanie środków pieniężnych na konto lub gotówką.
 3. Bracia rycerze i ich rodziny mogą pozostać incognito, nie ujawniając swojej tożsamości. O ich pomocy poinformują jedynie Wielkiego Rycerza swojej Chorągwi i Wielkiego Adoptora Serca.
 4. Chorągwie lub Komandorie mogą inicjować akcję pomocy biednym w danej parafii, w porozumieniu z kapelanem, zachęcając inne wspólnoty lub osoby fizyczne (parafian) oraz ustalając możliwe formy promocji.
 5. Ewidencją przypadków pomocy w ramach „Rycerskiej Pomocy Biednym” zajmuje się w Chorągwi lub Komandorii Kanclerz, a centralnie -  Wielki Adoptor Serca.

RYCERSKI PATRONAT MISYJNY (RPM)

 

Za zgodą Generała Zakonu, Zacnego Brata Krzysztofa Wąsowskiego włączyliśmy się jako Zakon w ogólnopolskie dzieło misyjne „Patronat misyjny”, realizowane przez Komisję Episkopatu Polski oraz poszczególne zgromadzenia zakonne.

 

Koordynację działań Generał powierzył  Wielkiemu Adoptorowi  Serca i jego asystentom z dniem 14 sierpnia 2023 roku.

 

W pierwszej kolejności naszym zadaniem będzie pozyskanie chętnych wśród Chorągwi i braci rycerzy, a także innych osób, podobnie jak to ma miejsce przy Adopcji Serca, dla objęcia RPM sióstr misjonarek ze Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła, działających w Kamerunie i Paragwaju.

 

Podstawowe, ogólne zasady RPM

 1. Do objęcia patronatem jest obecnie 17 sióstr na misjach w Kamerunie I Paragwaju; ich zdjęcia i krótki życiorys są na stronie https://misje.michalitki.pl/patronat-misyjny/
 2. Dowolna jest kwota, jaką będzie się wspierać konkretną siostrę
 3. Jedna siostra może mieć wielu patronów; na 19 czerwca 2024 pięć sióstr jest objętych patronatem rycerskim
 4. Nie jest określony czas trwania patronatu, chociaż zaleca się „systematyczne” wsparcie
 5. Ważna jest modlitwa za wybraną misjonarkę
 6. wpłaty są dokonywane na to samo konto co Adopcji Serca z podaniem imienia i nazwiska oraz kraju, gdzie dana siostra posługuje

 

Generał Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II, br. Krzysztof Wąsowski powołał 15 grudnia 2019 roku

br.  Zbigniewa Nowackiego, Rycerza Matki Bożej z Međugorje, Królowej Pokoju,

na Generalnego Konsultora, obecnie Wielkiego Adoptora  Serca.

Kontakt email: z.nowacki333@gmail.com

 

7 czerwca 2024 roku powołał ZB Wojciecha Gołębiewskiego, Rycerza Matki Bożej Bolesnej Oborskiej

na zastępcę Wielkiego Adoptora Serca i jednocześnie na Wielkiego Konsultora ds. Adopcji Serca.

 

     

 

 

Asystentami Wielkiego Adoptora Serca są:

 

Komandoria Bielsko-Żywiecka Bogusław Urbańczyk boguslawurbanczyk@gmail.com
Komandoria Ełcka Stanisław Chmielewski stagamebleogrodowe@gmail.com
Komandoria Katowicka Bogusław Urbańczyk boguslawurbanczyk@gmail.com 
Komandoria Kielecka Dariusz Romaniak adopcjaserca.jp2@gmail.com
Komandoria Krakowska Grzegorz Tokarczyk g-tokarczyk@wp.pl 
Komandoria Legnicka Sylwester Kondas sylwesterkondas@wp.pl
Komandoria Łomżyńska Marek Karwowski marekkarwowski1964@gmail.com 
Komandoria Łowicka Przemysław Gmerek przemek2189@onet.pl
Komandoria Paryska/Francja Marcin Domian marcindomian@aol.com
Komandoria Płocka Michał Gąsiorowski gasiorovski@o2.pl 
Komandoria Rzeszowska Marek Skowronek

skowronekmarek@vp.pl 

Komandoria Sandomierska Wojciech Bulanowski

wbulanowski@gmail.com 

Komandoria Tarnowska Grzegorz Klatka grzegorz.klatka@rycerzejp2.org 
Komandoria Warszawsko-Praska Robert Piskorz p_robert@o2.pl 
Komandoria Warszawska Rafał Strzelecki rafal@portoscoffee.pl
Komandoria Włocławska Wojciech Gołębiewski golebiewskiwojciech1@gmail.com 
     

 

 

Ich zadaniem jest wspieranie działań szczególnie dla pozyskania nowych opiekunów adopcyjnych z poszczególnych regionów Polski, w tym Chorągwi i rodzin rycerskich, ale także wiernych z parafii naszego Kościoła.

 

O rycerskiej Adopcji Serca można posłuchać w Radio Profeto, w wywiadzie, jakiego udzielił Wielki Adoptor Serca 6 grudnia 2022 roku: